اهداف، چشم انداز و ماموریت

مأموریت

اکتشاف و ارزیابی فنی-اقتصادی ذخایر جدید نفت و گاز در تمامی حوضه‌های رسوبی خشکی و دریایی کشور

چشم‌انداز مدیریت اکتشاف در افق ۱۴۰۴

برترین مرکز دانش‌بنیان اکتشاف منابع نفت و گاز در منطقه

اهداف

کشف میادین جدید نفتی به منظور جایگزینی بخشی از نفت میادین تولیدی

اکتشاف نفت و گاز در افق‌های عمیق‌تر تاقدیس‌های اقماری در مجاورت میادین بزرگ

اکتشاف نفت و گاز حلقه‌های نفتی در میادین مستقل گازی، نفتگیرهای چینه‌ای و نفتگیرهای مرتبط با گنبدهای نمکی

کشف گاز در مناطق نفتی به منظور تأمین گاز جهت تزریق در میادین در حال تولید

کشف منابع هیدروکربنی غیر متعارف