ساختار سازمانی

مدیریت

مدیر اکتشاف

سیدصالح هندی

۸۲۷۰۷۰۷۰

معاونت ها

مالی

امید انصاری پادوک

۸۲۷۰۷۴۷۴

فنی

علی محمد همتیان

۸۲۷۰۷۹۷۹

اکتشاف

بهمن سلیمانی

۸۲۷۰۷۶۷۶

مشاوران مدیر

مشاور

عبدالله شیرعلی پور

۸۲۷۰۷۰۱۴

مشاور

محمدقاسم حسن گودرزی

۸۲۷۰۷۱۳۰

مشاور

شهرام شرکتی

۸۲۷۰۷۱۰۳

مشاور

سیدعلی معلمی

۸۲۷۰۷۱۲۶

مشاور

علی اکبر نیکنامی

۸۲۷۰۷۲۰۴

مشاور

علیرضا میقانی نژاد

۸۲۷۰۲۶۰۰

معاونت

اکتشاف

بهمن سلیمانی

۸۲۷۰۷۶۷۶

نقشه برداری

ابوالفضل عباس آزاد

۸۲۷۰۳۶۱۷

زمین شناسی کل

ایرج عبدالهی فرد

۸۲۷۰۴۸۰۱

ژئوفیزیک

غلامرضا پیرویان

۸۲۷۰۴۹۰۱

معاونت

فنی

علی محمد همتیان

۸۲۷۰۷۹۷۹

مهندسی نفت

محمدرضا حر

۸۲۷۰۳۳۱۶

حفاری

ایرج ایرجی

۸۲۷۰۳۴۱۶

بلوک دانان

علی اصغر جولاپور

۸۲۷۰۳۶۰۳

مجری طرح ایرانمهر و فروز

بیژن مستقل

۸۲۷۰۳۶۲۰

بلوک دیر

ماشااله رحیمی

۸۲۷۰۳۶۰۲

معاونت