ساختار سازمانی

مدیریت

مدیر اکتشاف

سیدصالح هندی

۸۲۷۰۷۰۷۰

معاونت ها

مشاوران مدیر

مشاور

عبدالله شیرعلی پور

۸۲۷۰۷۰۱۴

مشاور

محمدقاسم حسن گودرزی

۸۲۷۰۷۱۳۰

مشاور

شهرام شرکتی

۸۲۷۰۷۱۰۳

مشاور

سیدعلی معلمی

۸۲۷۰۷۱۲۶

مشاور

علی اکبر نیکنامی

۸۲۷۰۷۲۰۴

مشاور

علیرضا میقانی نژاد

۸۲۷۰۲۶۰۰

معاونت

اکتشاف

علی اصغر جولاپور

۸۲۷۰۷۹۷۹

نقشه برداری

ابوالفضل عباس آزاد

۸۲۷۰۳۶۱۷

زمین شناسی کل

ایرج عبدالهی فرد

۸۲۷۰۴۸۰۱

ژئوفیزیک

غلامرضا پیرویان

۸۲۷۰۴۹۰۱

معاونت

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

مهندسی نفت

محمدرضا حر

۸۲۷۰۳۳۱۶

حفاری

ایرج ایرجی

۸۲۷۰۳۴۱۶

بلوک دانان

علی اصغر جولاپور

۸۲۷۰۳۶۰۳

مجری طرح ایرانمهر و فروز

بیژن مستقل

۸۲۷۰۳۶۲۰

بلوک دیر

ماشااله رحیمی

۸۲۷۰۳۶۰۲

معاونت