مناقصات

مناقصه شماره 95150 – شناسایی پیمانکار تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین اسلایدساز سرچاه

مناقصه شماره 95152 – ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﮐﺘﺸﺎف، اﻧﺒﺎر ری و اﻧﺒﺎر ﮐﻮار

مناقصه شماره 95123 – ترمیم و جوشکاری خطوط لوله آبرسانی چاه‌های اکتشافی

آگهی تملک اراضی پروژه اکتشافی آرمان

آگهی تملک اراضی پروژه اکتشافی دنگ

آگهی تملک اراضی پروژه اکتشافی ماد

آگهی تملک اراضی پروژه اکتشافی گناوه

مناقصه شماره 96101 – حمل و جابه‌جایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

مناقصه شماره 95128 – تأمین خدمات فنی و مهندسی

مناقصه شماره 95119 – برداشت داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی آپادانا

مناقصه شماره 95151 – احداث جاده دسترسی، آماده‌سازی محل چاه اکتشافی گناوه

مناقصه شماره 95149 – در ﺧﺼﻮص اﺣﺪاث ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻞ ﭼﺎه اﮐﺘﺸﺎفی ماد – ۱

مناقصه شماره 95146 – ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺳﻨﺠﻲ هوا برد ﺟﻨﻮب ﺷﺮق زاﮔﺮس

مناقصه شماره 95147 – ﺧﺮﯾﺪ اﻟﺒﺴﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۵

مناقصه شماره 95144 – ﮔﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺳﻨﺠﻲ  درﮔﺰ – صالح آباد 

مناقصه شماره 95143 – ﮔﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺳﻨﺠﻲ دﺷﺖ آﺑﺎدان