مناقصات

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

: مناقصه شماره: 97113 خرید 8000 تن نمک حفاری (XLS- 9700237 –TE)

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای انبارکوارو دفترپشتیبانی شیراز

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره:97121جهت خرید80 عدد متهTCI و240 ست نازل (XPP- 9701448-TE)

۸ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97137 خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید TE-9740257-XLS

۲ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97139 “احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل چاه اکتشافی رام- 1و مارون”

۲ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97105 خرید 17دستگاه Work Station XPD- 9720567 -TE

۲۵ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره:97136 در خصوص “گرانیسنجی و مغناطیسس سنجی مکران و جازموریان”

۱۲ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97134: خرید 600 تن Salt Clay

۱۲ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97133: خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری

۵ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97138:خدمات جانبی فنی اکتشافی، رقومی سازی و آرشیو اسناد مدیریت اکتشاف