مناقصات

۳۰ دی ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

۲۲ دی ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98118 خدمات و فشرده سازی نوار های مغناطیسی ژئوفیزیکی

۵ آذر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98119″حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف “

۲۳ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98120 خرید 400 بشکه 55 گالنی (بشکه 208 لیتری) گلایکول XLS- 9840252 -TE

۳ مهر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98119 درخصوص حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

۲ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98117 در خصوص “خدمات تکمیل ، آزمایش ، اسیدکاری ، دستگاه لوله مغزی سیار ، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه آزمایی در خشکی”

۲ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره :98116 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی

۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98101 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار تأمین خدمات اردوگاهی در سراسر کشور

۱۸ تیر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

۵ تیر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98109 سرویس و نگهداری تأسیسات و آسانسورهای ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران، ری، شیراز و کوار و پشتیبانی، نگهداری و تعمیر سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف و تامین اقلام مورد نیاز