مناقصات

۱۹ تیر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98110 با موضوع خدمات اداری،اپراتوری،نامه رسانی، تنظیفات ،آبدارخانه ، تخلیه ، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک در ساختمانهای تهران،ری، شیراز و کوار مدیریت اکتشاف

۱۸ تیر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

۵ تیر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98109 سرویس و نگهداری تأسیسات و آسانسورهای ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران، ری، شیراز و کوار و پشتیبانی، نگهداری و تعمیر سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف و تامین اقلام مورد نیاز

۵ تیر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98108 درخصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمان‌های مرکزی اکتشاف ، انبار ری وانبار کوار

۴ تیر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه شماره: 96127 خرید5000 بشکه 25 کیلوگرمی کاستیک سودا XLS- 9640228 -TE

۷ خرداد ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98102 خرید 6000 تن پودر باریت LS- 9740262 -TE

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 97130 تأمین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تأسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای انبارکوارو دفترپشتیبانی شیراز

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 97129 با خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

: مناقصه شماره: 97113 خرید 8000 تن نمک حفاری (XLS- 9700237 –TE)