مناقصات

۲۳ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98120 خرید 400 بشکه 55 گالنی (بشکه 208 لیتری) گلایکول XLS- 9840252 -TE

۳ مهر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98119 درخصوص حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

۲ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98117 در خصوص “خدمات تکمیل ، آزمایش ، اسیدکاری ، دستگاه لوله مغزی سیار ، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه آزمایی در خشکی”

۲ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره :98116 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی

۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98101 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار تأمین خدمات اردوگاهی در سراسر کشور

۱۸ تیر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

۵ تیر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98109 سرویس و نگهداری تأسیسات و آسانسورهای ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران، ری، شیراز و کوار و پشتیبانی، نگهداری و تعمیر سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف و تامین اقلام مورد نیاز

۵ تیر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98108 درخصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمان‌های مرکزی اکتشاف ، انبار ری وانبار کوار

۴ تیر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه شماره: 96127 خرید5000 بشکه 25 کیلوگرمی کاستیک سودا XLS- 9640228 -TE

۷ خرداد ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98102 خرید 6000 تن پودر باریت LS- 9740262 -TE