مناقصات

۱۰ تیر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97111: گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کپه داغ شرقی

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97109: گرانی سنجی و مغناطیس سنجی دشت آبادان

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 96143: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی، پشتیبان گیری سرمایش مرکز داده و زیر ساختی شبکه و امنیت

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 96145: ارزیابی کیفی مناقصه 96145 نوبت سوم (تامین منبع انرژی)

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97101: خرید پنج ماده ی شیمیایی (گاستیک سودا، پتاش، سودا اش، اسید سیتریک و آهک)

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97103: فراخوان شناسایی پیمانکار

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97108: شناسایی پیمانکار (تامین خدمات)

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مناقصه 97104: حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

مناقصه 96127: خرید 500 بشکه 25 کیلو گرمی کاستیک سودا

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

مناقصه 96126: خرید 7500 کیسه سیمان مگنست ، 500 کیسه مگنست ریتاردر (H.T) و 500 کیسه مگنست تینر