مناقصات

۲ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره:97123 جهت خرید 111 قلم متعلقات لوله جداری CASING JEWELLERY) XPP- 9701447-TE )

۱ دی ۱۳۹۷

مناقصه بین المللی شماره 97126: پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان

۱۳ آذر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97118 در خصوص برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی اروند

۱۳ آذر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97112 در خصوص “برداشت 500 و پردازش 600 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی درگز و زرینه‌کوه”

۲۴ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97102: خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز

۱۸ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره97122: احداث جاده دسترسی وآماده‌ سازی محل چاه اکتشافی سوسنگرد شرقی-1

۱۸ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97110: در خصوص برداشت و پردازش و تفسیر سه بعدی اطلاعات الکترومغناطیس با استفاده از چشمه مصنوعی در محدوده رستم و سیری در خلیج فارس

۷ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97119 ” فرآوری و تغذیه اطلاعات نسخه جدید سامانه اطلاعات بالادستی FFSDB”

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

مناقصه بین‌المللی شماره:97107 در خصوص پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه نگاری سه بعدی خشکی بالارود، پردیس و تندیس با روش‌های APSTM وAPSDM

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97116: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات آزمایش، تکمیل، اسیدکاری و فرازآوری مصنوعی چاه و لوله مغزی سیار جهت 35 عملیات آزمایش چاه اکتشافی در خشکی