مناقصات

۲۵ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره:97136 در خصوص “گرانیسنجی و مغناطیسس سنجی مکران و جازموریان”

۱۲ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97134: خرید 600 تن Salt Clay

۱۲ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97133: خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری

۵ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97138:خدمات جانبی فنی اکتشافی، رقومی سازی و آرشیو اسناد مدیریت اکتشاف

۲ دی ۱۳۹۷

مناقصه شماره:97123 جهت خرید 111 قلم متعلقات لوله جداری CASING JEWELLERY) XPP- 9701447-TE )

۱ دی ۱۳۹۷

مناقصه بین المللی شماره 97126: پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان

۱۳ آذر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97118 در خصوص برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی اروند

۱۳ آذر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97112 در خصوص “برداشت 500 و پردازش 600 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی درگز و زرینه‌کوه”

۲۴ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97102: خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز

۱۸ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره97122: احداث جاده دسترسی وآماده‌ سازی محل چاه اکتشافی سوسنگرد شرقی-1