مناقصات

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97101: خرید پنج ماده ی شیمیایی (گاستیک سودا، پتاش، سودا اش، اسید سیتریک و آهک)

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97103: فراخوان شناسایی پیمانکار

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97108: شناسایی پیمانکار (تامین خدمات)

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مناقصه 97104: حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

مناقصه 96127: خرید 500 بشکه 25 کیلو گرمی کاستیک سودا

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

مناقصه 96126: خرید 7500 کیسه سیمان مگنست ، 500 کیسه مگنست ریتاردر (H.T) و 500 کیسه مگنست تینر

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

مناقصه 96145: تامین منبع انرژی (دستگاه لرزه ساز) جهت برداشت داده های لرزه ای درون چاهی (VSP)

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

مناقصه 95146: آگهی نوبت سوم ارزیابی کیفی مناقصه شماره 95146مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

مناقصه 96138: احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی سپهر شرقی -1

۱۰ بهمن ۱۳۹۶

آگهی تملک اراضی: منصور غربی 1