مناقصات

۱۶ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96111-فراخوان شناسایی پیمانکار: خدمات اسید کاری , فرازآوری و دستگاه لوله مغزی سیار

۱۰ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96114-خرید،نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق برای انبارهای ری و کوار

۳ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96121-فرآوری و تغذیه اطلاعات نسخه جدید نرم افراز سامانه اطلاعات بالادستی

۱۵ مهر ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96113- در خصوص سرویس ارتباط ماهواره ای VSAT

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96108- خرید 10000 تن پودر باریت

۱۱ تیر ۱۳۹۶

مناقصه شماره 95150- شناسایی پیمانکار تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین اسلایدساز سرچاه

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

مناقصه ۹۵۱۵۲ – ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﮐﺘﺸﺎف، اﻧﺒﺎر ری و اﻧﺒﺎر ﮐﻮار