مناقصه شماره 95150
(شناسایی پیمانکار تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین اسلایدساز سرچاه)

مناقصه شماره 95152
(ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﮐﺘﺸﺎف، اﻧﺒﺎر ری و اﻧﺒﺎر ﮐﻮار)

مناقصه شماره 95123
(ترمیم و جوشکاری خطوط لوله آبرسانی چاه‌های اکتشافی)

آگهی تملک اراضی
(پروژه اکتشافی آرمان)

آرشیو مناقصات

اخبار