مناقصه شماره 97111: گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کپه داغ شرقی

بیانیه اخیر اوپک همان مصوبه اکتبر سال ۲۰۱۶ است
۵ تیر ۱۳۹۷
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری: ماهنامه اکتشاف و تولید بستر مناسبی برای انتشار و تحلیل پژوهش‎های علمی فراهم کرده است
۲ مرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها بسته شده است