تجدید مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98109 سرویس و نگهداری تأسیسات و آسانسورهای ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران، ری، شیراز و کوار و پشتیبانی، نگهداری و تعمیر سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف و تامین اقلام مورد نیاز
۵ تیر ۱۳۹۸
مناقصه شماره: 98110 با موضوع خدمات اداری،اپراتوری،نامه رسانی، تنظیفات ،آبدارخانه ، تخلیه ، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک در ساختمانهای تهران،ری، شیراز و کوار مدیریت اکتشاف
۱۹ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه ها بسته شده است