مناقصه شماره: 98110 با موضوع خدمات اداری،اپراتوری،نامه رسانی، تنظیفات ،آبدارخانه ، تخلیه ، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک در ساختمانهای تهران،ری، شیراز و کوار مدیریت اکتشاف

تجدید مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کوار و دفتر پشتیبانی شیراز
۱۸ تیر ۱۳۹۸
سومین سکوی تولیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی نصب شد
۲۳ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه ها بسته شده است