مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی

اداره مطالعات وتحقیقات ژئوشیمی

 • اداره مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سال 1378 تاسیس گردید. این اداره قبل از انقلاب نیز فعالیت مختصری تاسال 1357در زمینه ژئوشیمی سنگهای منشاء و مخزن داشته است و سپس به واسطه خروج کارشناسان خارجی منحل گردیده بود.
 • هدف کلی از فعالیتهای این اداره عبارت از مطالعه و بررسی سنگهای منشاء احتمالی تولید کننده هیدروکربورها، تعیین خصوصیات ژئوشیمیائی هیدروکربورهای نفتی و گازی مخازن و همچنین نحوه ارتباط آنها با سنگهای منشاء و گروههای دیگر نفتی در میادین مختلف و در مناطق اکتشافی و همچنین مدلسازی سیستم هیدروکربوری حوضه ای در ارتباط با زایش و مهاجرت هیدروکربور می باشد .
 • نتایج این بررسیها با معرفی سازند منشاء و خصوصیات آن و چگونـگی ارتباط بین سنگ منشاء و مخازن نفتی و گازی وهمچنین چشمه های نفتی و گازی و سپس تلفیق با داده‌های زمین شناسی سطح الارضی و تحت الارضی و تجزیه و تحلیل حوضه‌های رسوبی، نقشی مهم و اساسی در تعیین سیستم هیدروکربوری و پتانسیل اهداف اکتشافی نواحی تحت مطالعه دارد. در نهایت تمامی این نتایج به شناخت دقیق اهداف اکتشافی و کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی کمک می نماید.
 • مطالعه ژئوشیمی مخزن نیز به تازگی در این اداره در حال بررسی و اقدام است و مقرر گردیده تا این مطالعات در نواحی مختلف رسوبی ایران، به فعالیت های اداره مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی اضافه گردد.
 • همچنین در چند سال اخیر اداره مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی در زمینه مطالعات منابع نامتعارف هیدروکربوری نیز فعالیت هایی داشته که در این زمینه می توان به مطالعه ژئوشیمی منابع نامتعارفی از قبیل شیل های نفتی، شیل های گازی و هیدرات های گازی اشاره نمود.

اهم فعالیتها

 •  تهیه گزارشات پیشنهاد مطالعات ژئوشیمیائی درنواحی مختلف اکتشافی و تعیین نیازمندی های مطالعاتی
 •  مطالعه و بررسی آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های سنگ های منشاء احتمالی در رخنمونهای سطحی و در چاههای حفاری شده و نیز نمونه های نفت ،گاز و میعانات گازی مخازن
 •  مطالعه بر روی چشمه های نفتی ایران و تهیه نقشه چشمه های نفتی ایران و ارائه مدل ارتباط آنها با مخازن زیرزمینی وسنگهای منشاء درمنطقه مورد مطالعه
 • تهیه و ارائه گزارشات ژئوشیمی ازمطالعات انجام شده درحوضه های رسوبی مختلف
 •  در این گزارش ها سنگهای منشاء موثر در ناحیه، پتانسیل و بلوغ آن، تعیین نوع کروژن و خصوصیات آن، نوع هیدروکربور تولیدی ازسنگهای منشاء، نحوه ارتباط سنگهای منشاء با هیدروکربورهای مخازن، بررسی عوامل ثانویه بر روی هیدروکربورها و چشمه های نفتی و طبقه بندی آنها، تهیه لاگ ژئوشیمی و ارائه مدل های حوضه ای از سیستم نفتی درناحیه مورد بررسی ارائه می شود.
 • همکاری و مطالعه مشترک با اداره کل زمین شناسی
 •  همکاری در مطالعات پروژه های مطالعاتی مشترک با شرکت های خارجی
 •  همکاری در مطالعات ژئوشیمیائی در بلوک های اکتشافی باشرکت های خارجی
 • تشکیل دوره های آموزشی در زمینه ژئوشیمی آلی اکتشافی برای کارکنان اداره و برای سایر علاقه مندان در سطح مدیریت اکتشاف
 •  استفاده از توان علمی و آزمایشگاهی موسسات و پژوهشگاه های داخلی در رسیدن به اهداف ژئوشیمی آلی مدیریت اکتشاف
 •  برقراری زمینه ارتباط علمی (تئوری و عملی ) با دانشگاهها و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور در صورتی که مراکز و سازمانهای داخلی قادر به ارائه خدمات مورد نیاز نباشند.

نرم افزارهای موجود در اداره مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی

 1. Open Flow Suite 2012
 2. Temis Suite 2008
 3. Qubs-2.0
 4. Genex 4.0.3

توانایی های فنی

 1. مطالعه ژئوشیمی سنگ های منشا، نفت ها و گازهای مخازن
 2. تعبیر و تفسیر آنالیزهای ژئوشیمیایی بر روی سنگ، نفت، گاز و کاندنسیت
 3. مدلسازی حوضه رسوبی و تاریخچه تدفین
 4. مطالعه ژئوشیمی مخزن
 5. مطالعه منابع نامتعارف هیدروکربوری
 6. عملیات نمونه گیری از برش های سطحی، عوارض ژئوشیمیایی سطحی نظیر نهشته های گچ ترش،چشمه های آب گوگردی و چشمه های نفتی و گازی و همچنین نفت و گاز از افق های مخزنی میادین نفتی و گازی