اهداف، چشم انداز و ماموریت

مأموریت

نقش آفرینی کارآمد در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز از طریق اکتشاف منابع هیدروکربوری با پایبندی به توسعه پایدار و حضور در تعاملات بین‌المللی

چشم‌انداز

اکتشاف حداکثری منابع هیدروکربوری ایران در تراز جهانی

اهداف

کشف میادین جدید نفتی به منظور جایگزینی بخشی از نفت میادین تولیدی

اکتشاف نفت و گاز در افق‌های عمیق‌تر تاقدیس‌های اقماری در مجاورت میادین بزرگ

اکتشاف نفت و گاز حلقه‌های نفتی در میادین مستقل گازی، نفتگیرهای چینه‌ای و نفتگیرهای مرتبط با گنبدهای نمکی

کشف گاز در مناطق نفتی به منظور تأمین گاز جهت تزریق در میادین در حال تولید

کشف منابع هیدروکربنی غیر متعارف