ایمنی، بهداشت و محیط زیست

واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست مدیریت اکتشاف کلیه فعالیت‌های مدیریت اکتشاف به‌ویژه نقاط خطرآفرین را مورد توجه ویژه قرار داده و ضمن استقرار سیستم مدیریت HSE به منظور دستیابی به روش طراحی ایمن فعالیت‌ها، ناظران و مجریان پروژه‌ها را ملزم به رعایت قوانین مرتبط دانسته و در عین حال سیستم‌های مناسبی را برای شناسایی نقاط پرخطر و الزامات زیست محیطی و رعایت قوانین مرتبط، بر مبنای استاندارد موجود ایجاد نموده است. در این راستا آموزش مستمر و مشارکت در ترویج دانش و همچنین تأمین اطلاعات مورد نیاز HSE در خصوص دستیابی به اهداف زیر همواره مد نظر این واحد می‌باشد:

حفظ سلامتی کارکنان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه مدیریت

ایجاد محیط امن و آسوده برای کلیه کارکنان (بهداشت روانی)

کاهش خطرپذیری فعالیت‌های اکتشافی

پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی

کاهش و حذف صدمات وارده به تجهیزات و تأسیسات

تعالی سازمان به سمت فعالیت‌های بدون حادثه و ایمن

برگزاری دوره‌های آموزشی در تمام زمینه‌های HSE

همسو نمودن پیمانکاران مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی در خصوص رعایت قوانین HSE