زمین شناسی تحت الارضی

اداره زمین شناسی تحت الارضی

در راستای برآورده نمودن”اهداف عالیه مدیریت اکتشاف” در خصوص افزایش ذخایر اکتشافی هیدروکربوری نقش بسیار اساسی و پراهمیتی را ایفا نموده و در واقع محصول نهایی اکتشاف به عملکرد این اداره باز می گردد.
این اداره مسئولیت جمع آوری کلیه اطلاعاتی که توسط ادارات دیگر تولید شده اند به منظور ایجاد اهداف جدید اکتشافی، تعیین خصوصیات اهداف زمین شناسی برای حفاری، تهیه برنامه زمین شناسی جهت حفاری، مدیریت عملیات زمین شناسی درآینده( جهت تعمیق و یا ایجاد چاههای توسعه ای و …) ونهایی کردن نتایج بدست آمده از چاه های حفاری شده جزء وظایف این اداره می باشد.
این اداره شامل دو بخش است :
1- بخش مطالعات زمین شناسی تحت الارضی
2- بخش عملیات و کنترل چاه های در حال حفاری اکتشافی در سراسر کشور

اهم وظایف بخش مطالعات زمین شناسی تحت الارضی

 • مطالعات حوضه های رسوبی از دیدگاه زمین شناسی نفت و شناسایی اهداف اکتشافی
 • مدلسازی سه بعدی مخزن و انجام محاسبات حجمی مخزن جهت مشخص نمودن میزان ذخیره هیدروکربور موجود

تهیه گزارشات پیش بینی چاه ها قبل از شروع به عملیات حفاری

 • تهیه گزارشات نهایی چاه ها پس از خاتمه حفاری و تکمیل چاه
 • بررسی پتانسیل هیدروکربوری ساختمانهای حفاری نشده
 • تعیین ساختمان های خشک از دیدگاه زمین شناسی نفت
 • تعیین مناسبترین مکان چاه (بر روی نقشه و زمین) برای ساختارها (تله ساختمانی، چینه ای یا مرکب) جهت انجام عملیات حفاری اکتشافی و یا توصیفی

اهم وظایف بخش عملیات اداره زمین شناسی تحت الارضی

 • تعیین مناسبترین مکان چاه (بر روی نقشه و زمین) برای ساختارها (تله ساختمانی، چینه ای یا مرکب) جهت انجام عملیات حفاری اکتشافی و یا توصیفی
 • کنترل و نظارت مستمر بر تمامی چاه های در حال حفاری از آغاز تا پایان هر یک از چاه ها
 • توصیف نمونه ها و مقاطع نازک میکروسکوپی
 • اعلام سنگ شناسیِ طبقات زمین جهت انتخاب مته مناسب به اداره حفاری
 • تشخیص و اعلام سر سازندها و اعلام عمق پوش سنگ
 • ثبت نشانه های هیدروکربور در خرده های حفاری، مغزه و مقاطع میکروسکوپی با استفاده از کورواسکوپ و میکروسکوپ
 • نظارت بر عملیات مغزه گیری، توصیف و ارسال آن جهت آزمایشات تکمیلی
 • اعلام اعماق نصب لوله های جداری
 • پیشنهاد نمودارگیری، بررسی نمودارها جهت تعیین فواصل بررسی آزمایشات ساق مته و بهره برداری.
 • اعلام محل هایی که احتمال فوران و یا هرزروی وجود دارد.
 • نظارت بر جمع آوری نمونه های ژئوشیمیایی