ساختار سازمانی

مدیریت

مدیر اکتشاف

سیدصالح هندی

۸۲۷۰۷۰۷۰

معاونت ها

مالی

علی بنائی

۸۲۷۰۷۴۷۴

منابع انسانی

عباس سلیمانی

۸۲۷۰۷۰۲۰

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

اکتشاف

سیدعلی معلمی

۸۲۷۰۷۶۷۶

مشاوران مدیر

مشاور

عبدالله شیرعلی پور

۸۲۷۰۷۰۱۴

مشاور

محمدقاسم حسن گودرزی

۸۲۷۰۷۱۳۰

مشاور

شهرام شرکتی

۸۲۷۰۷۱۰۳

مشاور

ایرج ایرجی

۸۲۷۰۷۱۲۶

مشاور

علیرضا میقانی نژاد

۸۲۷۰۲۶۰۰

معاونت

اکتشاف

سید علی معلمی

۸۲۷۰۷۶۷۶

نقشه برداری

ابوالفضل عباس آزاد

۸۲۷۰۳۶۱۷

زمین شناسی کل

ایرج عبدالهی فرد

۸۲۷۰۴۸۰۱

ژئوفیزیک

غلامرضا پیرویان

۸۲۷۰۴۹۰۱

معاونت

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

رئیس تدارکات کالا

محمد مهدی اقدسی

۸۲۷۰۴۲۰۵

مهندسی نفت

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

حفاری

حسین روایه

۸۲۷۰۳۴۱۶

بلوک دانان

علی اصغر جولاپور

۸۲۷۰۷۶۷۶

مجری طرح ایرانمهر و فروز

بیژن مستقل

۸۲۷۰۳۶۲۰

بلوک دیر

ماشااله رحیمی

۸۲۷۰۳۶۰۲

معاونت

منابع انسانی

عباس سلیمانی

۸۲۷۰۷۰۲۰