ساختار سازمانی

مدیریت

مدیر اکتشاف

مهدی فکور

۸۲۷۰۷۰۷۰

معاونت ها

مالی

محسن ابراهیمی

۸۲۷۰۷۴۷۴

منابع انسانی

امیر قائم‌پناه

۸۲۷۰۷۰۲۰

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

اکتشاف

بهمن سلیمانی

۸۲۷۰۷۶۷۶

سرپرست تدارکات و امور کالا

سید علی موسوی کاوکانی

۸۲۷۰۴۲۰۵

مشاوران مدیر

مشاور

۸۲۷۰۷۰۱۴

مشاور

۸۲۷۰۷۱۳۶

مشاور

ایرج ایرجی

۸۲۷۰۷۱۲۶

مشاور

۸۲۷۰۷۱۳۶

مشاور

رامین محمودیان اقدم

۸۲۷۰۷۱۳۶

معاونت

اکتشاف

بهمن سلیمانی

۸۲۷۰۷۶۷۶

نقشه برداری

محمدرضا نوری

۸۲۷۰۳۶۱۷

ژئوفیزیک

غلامرضا پیرویان

۸۲۷۰۴۹۰۱

معاونت

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

 مهندسی نفت

نادر ثابتی

 

حفاری

فرهاد اکرام‌نیا

۸۲۷۰۳۴۱۶

معاونت

منابع انسانی

امیر قائم‌پناه

۸۲۷۰۷۰۲۰

معاونت

منابع مالی

محسن ابراهیمی

۸۲۷۰۷۴۷۴