ساختار سازمانی

مدیریت

مدیر اکتشاف

سیدصالح هندی

۸۲۷۰۷۰۷۰

معاونت ها

مالی

علی بنائی

۸۲۷۰۷۴۷۴

منابع انسانی

عباس سلیمانی

۸۲۷۰۷۰۲۰

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

اکتشاف

سیدعلی معلمی

۸۲۷۰۷۶۷۶

تدارکات کالا

محمد مهدی اقدسی

۸۲۷۰۴۲۰۵

مشاوران مدیر

مشاور

عبدالله شیرعلی پور

۸۲۷۰۷۰۱۴

مشاور

محمدعلی همتیان

۸۲۷۰۷۱۳۶

مشاور

ایرج ایرجی

۸۲۷۰۷۱۲۶

مشاور

اکبر رحیمی

۸۲۷۰۷۱۳۶

مشاور

رامین محمودیان اقدم

۸۲۷۰۷۱۳۶

معاونت

اکتشاف

سید علی معلمی

۸۲۷۰۷۶۷۶

نقشه برداری

محمدرضا نوری

۸۲۷۰۳۶۱۷

ژئوفیزیک

غلامرضا پیرویان

۸۲۷۰۴۹۰۱

معاونت

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

سرپرست مهندسی نفت

نادر ثابتی

حفاری

حسین روایه

۸۲۷۰۳۴۱۶

معاونت

منابع انسانی

عباس سلیمانی

۸۲۷۰۷۰۲۰

معاونت

بودجه و کنترل هزینه‌ها

احسان قره خانی

۸۲۷۰۴۲۰۱

حسابداری مالی

محمد جواد قاسمی

۸۲۷۰۴۲۰۱

حسابداری عمومی

علی مجرد

۸۲۷۰۴۲۰۱

حسابداری قراردادها / پیمانها

اسماعیل عباسی دزکی

۸۲۷۰۴۲۰۱

سندرسی

عبداله رجبی

۸۲۷۰۴۲۰۱