ساختار سازمانی

مدیریت

مدیر اکتشاف

سیدصالح هندی

۸۲۷۰۷۰۷۰

معاونت ها

مالی

علی بنائی

۸۲۷۰۷۴۷۴

منابع انسانی

عباس سلیمانی

۸۲۷۰۷۰۲۰

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

اکتشاف

سیدعلی معلمی

۸۲۷۰۷۶۷۶

مشاوران مدیر

مشاور

عبدالله شیرعلی پور

۸۲۷۰۷۰۱۴

مشاور

محمدقاسم حسن گودرزی

۸۲۷۰۷۱۳۰

مشاور

ایرج ایرجی

۸۲۷۰۷۱۲۶

مشاور

علیرضا میقانی نژاد

۸۲۷۰۲۶۰۰

معاونت

اکتشاف

سید علی معلمی

۸۲۷۰۷۶۷۶

نقشه برداری

ابوالفضل عباس آزاد

۸۲۷۰۳۶۱۷

زمین شناسی کل

ایرج عبدالهی فرد

۸۲۷۰۴۸۰۱

ژئوفیزیک

غلامرضا پیرویان

۸۲۷۰۴۹۰۱

معاونت

فنی

محمدرضا حر

۸۲۷۰۷۹۷۹

رئیس تدارکات کالا

محمد مهدی اقدسی

۸۲۷۰۴۲۰۵

سرپرست مهندسی نفت

نادر ثابتی

حفاری

حسین روایه

۸۲۷۰۳۴۱۶

معاونت

منابع انسانی

عباس سلیمانی

۸۲۷۰۷۰۲۰