فعالیت های فنی

با توجه به اهمیت اکتشاف منابع هیدروکربونی که بعنوان پشتوانه تولید مستمرنیز در نظر گرفته می شود، توجه خاصی به اکتساب داده هـای کـامل که حاصـل از حفـر چاه و تست لایه ها ست، لازم و ضروری می باشد. کـیفیت و کـمیت داده های اخذ شده بعنوان مبنای اولیه جهت محاسبات توسـعه و تولـید هر میدان است که این مهم با حفر چاه اکتشافی و اخذ نمودار و تست های بهره دهی و ارزیابی اقتصادی میدان، بعنوان داده های اولیه .به شرکت ملی نفت ایران تقدیم می گردد
خروجی تمامی فعالیت های اکتشافی صرفاً اعداد، ارقام و اطلاعاتی است که پرونده یک میدان را مشخص و معین می سازد و پر واضح است که دقت در محـاسبات و مقدار اطلاعات اولیه، خوراک فعالیت های توسعه ای و تولـیدی خواهد بود و با توجه به این اطلاعات، سرمایه گـذاری ها نیـز انجـام خواهد پذیرفت. با توجه به اکتشاف تمامی مخازن سطحی، دسترسی به اعـماق بیشتر نیاز می باشد که پیچـیدگی هـای خاص آن فناوری های پیشرفـته تری را مطالـبه می نماید تا با اطمینان و قابلیت بیشتری بتوان هدف های اکتشافی را تکمیل و اطلاعات مورد نیاز را اخذ نمود. نرم افزارهای جدید با قابلیت های زیاد تسریع کننده محاسبات و دقت آنها بوده و ابزارهای .جدید نمودارگیری و تست نیز تکمیل کننده فرآیند اخذ اطلاعات کامل و جامع خواهند بود.

حفاری چـاه های اکتشافی جهت اخذ کلیه اطلاعات نموداری، تست لایه ها و داده هـای حـفاری انجام مـی پذیرد. با توجه به عدم اطلاع کافی از ساختارهای زمین شناسی و اکتشافی بودن چاه ها، لزوم به کارگیری تمامی امکانات و بهترین لوازم و مواد، ضروری بوده و با ریسک خاص خود مواجه است. به طوری که پس از حفاری هر چاه، پرونده آن جهت بهینه نمودن شرایط حفاری منعکس خـواهد شـد. وجود شرایـط فـشار و دمای بالا (HPHT)، گازهای مضر و عدم قطعیات زیاد، ار آیتم های بارز حفاری اکتشافی می باشد.