بازرسی انبارها

اهم فعالیتهاى اداره بازرسى انبارها را مى توان در سه محور خلاصه نمود

  1. بازرسى انبارهاى مدیریت اکتشاف شامل شمارش و کنترل موجودى انبارهاى مکانیزه و غیر مکانیزه با توجه به برنامه تنظیمى در طول سال و همچنین کنترل اسناد جابجایى و از رده خارج نمودن اجناس کم تحرک و غیر قابل استفاده میباشد.
  2. حمل، جابجایى و پیگیرى ارسال مواد و مصالح مورد نیاز چاههاى اکتشافى از انبارها، کارخانه و بین چاههاى حفارى توسط پیمانکار طرف قرارداد.
  3. انبار مازاد شامل نگهدارى، اعلام فروش و تحویل کالاهاى غیر قابل استفاده و یا کم تحرک از طریق انجام مزایده توسط اداره فروش کالاى مازاد و یا واگذارى اقلام کم تحرک نو و قابل استفاده به سایر شرکتهاى تابعه وزارت نفت در صورت نیاز آن شرکتها به اقلام مورد نظر میباشد.