مالی

معاونت مدیر در امور مالی

هر سازمان و واحد عملیاتی بمنظور پیشبرد اهداف و برنامه های خود ناگزیر از ایجاد واحدهای مالی مستقل است. مدیریت اکتشاف نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به امور مالی مقتدر و توانمندی دارد که با استفاده از کارشناسان متخصص و پویای خود جوابگوی نیاز و خواسته برنامه های اکتشافی نفت و گاز بوده و تداوم اجرای برنامه های مالی را تضمین و محقق نماید.
بر این اساس نمودار سازمانی امور مالی طی تصویب نامه شماره 16156 مورخ 9/10/91 اداره تشکیلات و روشهای شرکت ملی نفت ایران به ” معاونت مدیر در امور مالی ” با تعداد 33 سمت سازمانی اصلاح و ارتقاء یافت. این معاونت شامل 5 اداره اصلی و 6 زیرمجموعه به شرح ذیل می باشد :

1- اداره بودجه و کنترل هزینه ها : این اداره وظیفه آشنایی و تسلط بر سیاست های کلی وزارت نفت ، مدیریت اکتشاف ، برنامه ریزی راهبردی و سیستم های پولی و مالی و اجرای آنها در برنامه های اکتشافی را برعهده دارد. همچنین وظیفه نظارت بر تهیه بودجه پیشنهادی ، تصویب آن و کنترل اجرای آن نیز برعهده این اداره می باشد.

2- اداره کل حسابداری مالی : با سه زیرمجموعه شامل اداره اعتبارات اسنادی ، اداره حسابداری قراردادها و پیمانها ، اداره حسابداری دفاتر مالی می باشد. مجموعه این واحدها وظیفه جمع آوری اطلاعات مالی ، ثبت و ضبط آنها در سیستم های مکانیزه ، تهیه و تنظیم ترازنامه مالی مدیریت اکتشاف و تهیه و کنترل حساب قراردادها و پیمانهای مدیریت اکتشاف را برعهده دارد.

3- اداره کل حسابداری عمومی : با سه زیرمجموعه شامل اداره حسابداری کالا و اموال ، اداره حسابداری حقوق و دستمزد و اداره خزانه داری می باشد. شناخت کامل از وظایف حسابداری حقوق و کالا و خزانه و نیز آئین نامه ها و مقررات داخلی صنعت نفت و تامین اجتماعی همچنین وزارت امور اقتصادی و دارائی از دیگر وظایف کلی این اداره کل می باشد.

4- اداره سندرسی : این اداره وظیفه کنترل کلیه اسناد ریالی و ارزی مدیریت اکتشاف را براساس قوانین و مقررات کشور ، آئین نامه ها و دستورالعمل های شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادها و سازمانهای ذیربط برعهده دارد. این کنترلها باعث ثبات رویه و پرهیز از سلیقه گرائی در بررسی اسناد می گردد.

5- اداره حسابداری نواحی: کارشناسان معاونت مالی جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در پروژه های اکتشافی بصورت منظم برای پرداخت خسارت وارده به کشاورزان و ابنیه بر اثر عملیات لرزه نگاری در نواحی عملیاتی حضور یافته و پس از صحت مبالغ مورد درخواست خسارت توسط نماینده امور حقوقی و کلیه مراحل مساحی و استعلام بهاء از مراجع ذیصلاح و تائید آن توسط ناظرین ژئوفیزیک و تشخیص هویت خسارت دیده ، اطمینان حاصل کرده و مبلغ خسارت توسط کارشناسان مذکور پرداخت می گردد.