امور اداری

اموراداری

این واحد شامل بخش خدمات اداری ؛ خدمات کارکنان ، دبیرخانه ، ترابری می باشد.این اداره براساس تعامل با تدوین مقررات و دسترسی مناسب و همسو با سیستم طرح جامع نفت وظیفه کنترل، نظارت و اجرای صحیح کلیه امور پرسنلی و همچنین رفع مشکل اداری کارکنان شامل (کلیه تعدیلات حقوقی ، بررسی در خصوص ایجاد انگیزه و نگهداشت نیروهای متخصص ، تامین و سرویس دهی خدمات رفاهی اجتماعی ، کلیه اقدامات اتباع خارجی و….) را عهده دار می باشد. علاوه برآن بروز نگه داشتن انتصابات و ترفیعات، برقراری ارتباط و اتصال با دبیرخانه های شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران و اجرای طرح تکریم کارکنان از دیگر فعالیتهای این واحد می باشد.
ضمناً از طریق جذب نیروهای کارشناس در قالب نیروهای رسمی ،پیمانی ،قراردادهای مدت معین ، قرارداد مدت موقت، پیمانکاری ، مشاوره ای ، پاره وقت و … در جهت کاهش دغدغه های مسئولین و در نتیجه در جهت پیشبرد اهداف مدیریت اکتشاف گام بر می دارد.