مهندسی سیستم ها و بهره وری

واحد مهندسی ساختار (مهندسی سیستم ها و بهره وری)

واحد مهندسی ساختار مسئولیت طرح ریزی و ارائه مناسب ترین ساختار سازمانی به منظور تحقق اهداف و سیاستهای مدیریت اکتشاف و مطابقت ساختار سازمانی مدیریت اکتشاف با ساختار همترازان برتر خود درصنعت با توجه به اهداف کلان اکتشافی کشور را به عهده دارد.
این واحد از طریق انجام فعالیتهایی همچون مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی ،تهیه شرح وظایف ، شرایط احراز شغل و هماهنگی میان سایر بخش ها باعث جلوگیری از موازی کاری در سازمان شده و درنتیجه سبب بهینه تر شدن کار می شود و درنتیجه با در نظر گرفتن کلیه فرآیندهای کاری به منظور افزایش بهره وری و کارایی مهمترین رکن بازآرایی سازمان را بر عهده دارد.
در حال حاضر تعداد کل سمتهای سازمانی در چهار معاونت اکتشافی ، فنی ، بلوکهای اکتشافی و معاونت منابع انسانی و واحدهای ستادی تقسیم بندی شده است .