نظام مشارکت

نظام مشارکت

نظام پیشنهادها ابزار مفیدی برای تحول درونی و مستمر سازمانها بوده و موجب مشارکت عمومی کارکنان می شود. هدف اصلی نظام پیشنهادها ، توسعه ارزشهای انسانی کلیه کارکنان و استفاده از هوش، استعداد و خلاقیت آنها در راستای اهداف شرکت است. در نظام پیشنهادها به منابع انسانی بعنوان با ارزش ترین منبع سازمانی نگریسته میشود. با همفکری و همدلی بیشتر و استفاده از امکانات موجود می‌توان بهره‌وری و در نهایت برونداد سازمان را ارتقا داد.
نظام پیشنهادها یکی از تکنیک های مدیریت مشارکتی است که براساس آن کلیه کارکنان می توانند پیشنهادها ، نظرات و ابتکارات خود را برای رفع مشکلات و نارسایی های موجود در روند کارهای سازمان ارایه دهند و بر طبق ضوابط خاصی مورد تشویق قرار گیرند. نظام پیشنهادها ، زمینه بروز خلاقیت ها و به فعالیت رسیدن استعدادهای درونی کارکنان را فراهم می کند.
افزایش رضایتمندی کارکنان ، فراهم نمودن محیط مناسب جهت یادگیری و ایجاد مستند سازی تجربیات در جهت استقرار مدیریت دانش ، تصمیم گیری گروهی ، برقراری روابط صمیمی و مطلوب بین مدیریت و کارکنان ، افزایش تعلق سازمانی ، بسیج اندیشه ها برای نیل به نوآوری و شکوفائی از طریق استقرار و تقویت نظام پیشنهادات حاصل می شود .وظیفه نظام مشارکت ایجاد همفکری و همدلی بین مدیریت و کارکنان یک سازمان در همه زمینه ها و پدیدآوردن سیستم و نظامی برای این منظور و نظم دهی پیشنهادهایی است که در آن تمامی کارکنان مجموعه این امکان را می یابند تا با ارائه نظرات خود در جهت ارتقای سازمان گام بردارند.