مناقصات

فروردین 21, 1400

آگهی تجدید اِستعلام ارزیابی کیفی مناقصه: 98116 ، خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه‌های خشکی

لینک www.seiadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “98116”
فروردین 18, 1400

مناقصه شماره: 99138 در خصوص برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی هفتکل-نفت سفید

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99138”
فروردین 18, 1400

مناقصه شماره :99122 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی اروند

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99122”
فروردین 18, 1400

مناقصه شماره: 99120 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی سیلک

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99120”
فروردین 18, 1400

تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99119 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز2

لینک www.setsdiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99119”
فروردین 18, 1400

تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره 99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99118”
فروردین 18, 1400

آگهی ارزیابی کیفی تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره : 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99112”
اسفند 20, 1399

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99113 در خصوص خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی(در چاه های دریایی)

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99113”
اسفند 20, 1399

مناقصه شماره : 99127 حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی اکتشاف

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99127”
اسفند 19, 1399

تجدید مناقصه شماره: 99104 خرید 15000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99104”