مناقصات

تیر 4, 1401

موضوع : مناقصه شماره 00119 – خرید 20 مجموعه شامل 61 قلم وسایل سرچاهی (Well Head Equipment) PSI10000– ساخت داخل

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “00119”  
خرداد 25, 1401

موضوع : ترمیم، تعمیرات، احداث، حفظ و نگهداری از جاده ها و محل چاههای اکتشافی به شماره مناقصه 01105

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “01105”  
خرداد 17, 1401

موضوع : خرید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی PAC LV به شماره مناقصه 00134

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “00134”  
خرداد 17, 1401

موضوع : خرید 500 کیسه 25 کیلوگرمی اسید سیتریک به شماره مناقصه 00133

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “۰۰۱۳۳”  
خرداد 7, 1401

موضوع : احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی چیرو-1 به شماره مناقصه 01101

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “01101”  
خرداد 3, 1401

موضوع : خرید 50 دستگاه رایانه به همراه متعلقات ، مانیتور و کیبورد به شماره مناقصه 00123

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “00123”  
خرداد 3, 1401

موضوع : مناقصه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز سنگ مخزن به شماره 00112

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “00112”      
اردیبهشت 31, 1401

موضوع : مناقصه شماره 98111 – خرید 14،000 متر لوله جداری و آستری و 60 عدد تبدیل و کوپلینگ

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “98111”  
اردیبهشت 19, 1401

موضوع : تجدید مناقصه شماره 00103 – خرید 22.000متر لوله جداری

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “00103”  
اردیبهشت 19, 1401

موضوع : مناقصه شماره 00129 – خرید 52 عدد مته Rock Bit همراه با 119 ست نازل

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “00129”