مناقصات

خرداد 10, 1400

آگهی ارزیابی کیفی (تجدید فراخوان) مناقصه شماره: 99109 در خصوص برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی آپادانا، نصرت و صبا

لینک www.setadiran.com جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99109”
اردیبهشت 25, 1400

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99113 در خصوص خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی(در چاه های دریایی)

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99113”
اردیبهشت 21, 1400

آگهی ارزیابی کیفی (تجدید فراخوان )مناقصه شماره: 99128 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دو بعدی آفتاب

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99128”
اردیبهشت 18, 1400

مناقصه شماره : 99127 حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی اکتشاف

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99127”
اردیبهشت 7, 1400

تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره: 98126 – خرید و خدمات رانش 21 ست لاینر هنگر ساخت داخل

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “98126”
اردیبهشت 6, 1400

آگهی ارزیابی کیفی (نوبت سوم)، مناقصه شماره: 99134 در خصوص تعمیر مته های PDC مستعمل مدیریت اکتشاف

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99134”
فروردین 31, 1400

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99123 در خصوص مگنتوتلوریک دزفول، مکران و کویر

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99123”
فروردین 25, 1400

تجدید آگهی فراخوان(نوبت سوم)-تجدید مناقصه شماره: 99104 خرید 15000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99104”
فروردین 25, 1400

تجدید آگهی فراخوان(نوبت سوم)-تجدید مناقصه شماره: 99105 خرید 320 بشکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99105”
فروردین 24, 1400

آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99143خرید تجمیعی افزایه های سیمان

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه شماره “99143”