مناقصات

دی 30, 1399

آگهی ارزیابی کیفی (تجدید آگهی ارزیابی ) مناقصه شماره: 99127 حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی اکتشاف

لینک setadiran ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99127”
دی 22, 1399

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره : 99107 در خصوص انجام خدمات حفاری چاههای اکتشافی به میزان 72 دکل ماه با تامین حداقل دو دستگاه حفاری با توان HP2000 به همراه خدمات جانبی

لینک setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99107”
دی 22, 1399

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99106 در خصوص انجام خدمات حفاری چاههای اکتشافی به میزان 72 دکل ماه با تامین حداقل دو دستگاه حفاری با توان HP2000 به همراه خدمات جانبی

لینک setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99106”
دی 16, 1399

آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99130، خرید 30000 کیسه 25 کیلوگرمی آهک هیدراته(Lime)

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99130”
دی 16, 1399

آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99129، خرید 20000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته HT

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه ” 99129″
دی 16, 1399

مناقصه شماره 99125 در خصوص آزمایش های ژئوشیمی نمونه های سنگ و سیال هیدرو کربنی در نواحی اکتشافی ایران

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99125”
دی 15, 1399

تجدید دونوبت آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99121 ترمیم، تعمیرات، احداث و حفظ و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه ” 99121″
دی 13, 1399

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره : 99133، احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی چشمه شور-1

لینک ww.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه شماره “99133”
دی 9, 1399

مناقصه شماره: 99107 در خصوص انجام خدمات حفاری چاههای اکتشافی به میزان 72 دکل ماه با تامین حداقل دو دستگاه حفاری با توان HP2000 به همراه خدمات جانبی

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99107”
دی 9, 1399

مناقصه شماره: 99106 در خصوص انجام خدمات حفاری چاه‌های اکتشافی به میزان 72 دکل ماه با تامین حداقل دو دستگاه حفاری با توان HP2000 به همراه خدمات جانبی

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99106”