ژئودزی و نظارت

واحد ژئودزی و نظارت

اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف شرکت ملّی نفت ایران به عنوان قدیمی ترین واحد نقشه برداری شرکت ملّی نفت ایران نماینده وزارت نفت در شورای عالی نقشه برداری و شورای ملّی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) می باشد و با توجه به دارا بودن ساختار تخصصی و نیروی انسانی متخصص و حجم عظیم انواع اطلاعات مکانی، نقش مرجع را در زمینه مهندسی نقشه برداری (Geomatics Engineering) در وزارت نفت ایفا می نماید.
اداره نقشه برداری با داشتن ساختار تخصصی در تمامی گرایش های مهندسی نقشه برداری (ژئودزی، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور) ضمن فعالیت در قالب شرح وظایف خود در مدیریت اکتشاف، امر سیاستگذاری، مدیریت و راهبری مجموعه فعالیتهای مهندسی نقشه برداری در وزارت نفت را بر عهده دارد تا ضمن اعمال دستورالعملها و استانداردهای لازم در این زمینه، از موازی کاری و انجام غیر تخصصی و خارج از ضوابط فنی پروژه های نقشه برداری، جلوگیری به عمل آید.

نمودار ساختار کلی اداره نقشه برداری به صورت ذیل می باشد:

رئوس فعالیت های اداره نقشه برداری:
– فعالیت در قالب شرح وظایف اداره نقشه برداری در مدیریت اکتشاف
– نماینده وزارت نفت در ارگانها و مجامع کشوری مرتبط با مهندسی نقشه برداری
– نماینده وزارت نفت در شورای عالی نقشه برداری
– نماینده وزارت نفت در شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
– ارتباط فنی با آن بخش هایی از وزارت نفت که در زمینه مهندسی نقشه برداری فعالیت دارند
– ارتباط فنی با سازمانها و ارگانهای مرتبط با تولید اطلاعات مکانی

واحد ژئودزی و نظارت
– برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت های ژئودزی (نقشه برداری زمینی، ژئودزی ماهواره ای، هیدروگرافی و…)
– تعریف و انجام پروژه های ژئودزی
– همکاری با سایر ادارات در مرحله مطالعه و طراحی پروژه های اکتشافی
– تدوین دستورالعمل های نقشه برداری پروژه ای اکتشافی
– ارزیابی علمی و فنی پیمانکاران پروژه ای اکتشافی
– برنامه ریزی نظارت بر عملیات نقشه برداری پروژه های اکتشافی
– نظارت بر عملیات نقشه برداری پروژه های اکتشافی
– علامت گذاری چاههای اکتشافی در خشکی
– نظارت بر عملیات نقشه برداری چاههای اکتشافی دریایی
– تعیین موقعیت چاه های اکتشافی پس از اتمام عملیات حفاری
– همکاری با واحد سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پروژه ها