گزارش و گفتگو

آذر 1, 1400

مصاحبه آقای گلستان باغ فرمانده بسیج کوثر مدیریت اکتشاف به مناسبت هفته بسیج

مصاحبه آقای گلستان باغ فرمانده بسیج کوثر مدیریت اکتشاف به مناسبت هفته بسیج
آذر 2, 1400

گزارش تصویری از دیدار مدیر اکتشاف با همکاران خانم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

گزارش تصویری از دیدار مدیر اکتشاف با همکاران خانم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران