مصاحبه مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در خصوص پیشرفت پروژه “حفاری چنگوله”