مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت حفاری “دانا کیش”قرارداد همکاری امضا کردند.