قرارداد اجاره دکل دریایی برای عملیات حفاری در مرزهای مشترک آبهای خلیج فارس