صنعت نفت کماکان برای تحققِ شعارِ سال، نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست