سومین همایش انجمن رسوب‌شناسی ایران در مدیریت اکتشاف برگزار شد