سال ۹۶ سال تکمیل تغییرات، پایش و بهبود مستمر در اکتشاف خواهد بود