روند افزایشی واردات نفت خام آسیا از ایران ادامه یافت