توتال، اینپکس و پتروناس طرح توسعه میدان آزادگان را ارائه کردند