معاون فنی مدیریت اکتشاف از آغاز عملیات در موقعیت اکتشافی آریا خبر داد