آقای عباس سلیمانی به عنوان معاون مدیر در منابع انسانی مدیریت اکتشاف منصوب شد