مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره HSE مدیریت اکتشاف برگزار شد