تمرکز بر توسعه و تولید از میادین مشترک و تضمین خوراک پایدار پالایشگاههای گازی