شرکت ملی نفت مکلف به نهایی کردن ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال است