مدیریت اکتشاف، پیشگام ارزیابی عملکرد مدیران در صنعت نفت