انعقاد تفاهم نامه در حوزه ‌ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار با دانشگاه علوم پزشکی تهران