با هدف ارتقا تعامل با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی مدیریت اکتشاف نفت، دوره های کارآموزی ویژه دانشجویان برگزار می کند