سیدصالح هندی، عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد