انجام عملیات لرزه نگاری ناحیه دهدشت به روش لرزه نگاری غیر عامل (بر اساس لرزه های طبیعی )