مهر تایید هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی بر قرارداد ایران و توتال