نشست مسئولین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه فردوسی مشهد