برنامه‎های راهبردی شرکت ملی نفت در برنامه ششم توسعه اعلام شد