شلمبرژه روش حفاری دیجیتال چاه‌‌های نفتی را معرفی کرد