تفاهم‌نامه همکاری بین مدیریت اکتشاف و شرکت نفت خزر امضاء شد