انعقاد قراردادهای بلند مدت پژوهشی با دانشگاه چمران اهواز