اظهار امیدواری وزیر نفت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چین در ایران